Slovník

Abeceda
nákladnej dopravy

A
01
ADR
ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Táto dohoda platí pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera a pod.). Kompletné znenie dohody vrátane jeho aktualizácií nájdete na stránke Ministerstva dopravy SR.
02
AKREDITÁCIA
Dokument preukazujúci schopnosť, kapacitu alebo kompetenciu vykonávať určitú činnosť alebo poskytovať služby, ktoré sú objektívne hodnotené ako kvalitné. Zaraďujeme sem napríklad Akreditáciu/Certifikáciu štandardov ISO 9000.
03
ASAP (As soon as possible – hneď ako to bude možné)
Tento termín je využívaný najmä v súvislosti s požiadavkov na urgentné prepravy, ktoré neznesú odklad. Využíva ho nie len nákladná doprava, ale rôzne iné kategórie služieb.
B
01
BEZCOLNÁ ZÓNA
Bezcolná zóna je taká časť krajiny, na ktorej sa neuplatňujú colné poplatky. Pri bezcolnej zóne je potrebné spomenúť aj výraz UF, ktorý znamená bezcolný prístav.
02
B2B (Business to Bussiness)
Ide o takú formu obchodného vzťahu alebo dopravy, ktorá sa uskutočňuje medzi dvomi spoločnosťami.
03
B2C (Business to Customer)
Ide o takú formu obchodného vzťahu alebo dopravy, ktorá sa uskutočňuje medzi spoločnosťou (napr. výrobcom) a koncovým zákazníkom.
C
01
CARGO
Predstavuje akýkoľvek náklad, ktorý je prepravovaný cestnou, lodnou, železničnou alebo leteckou dopravou. V súvislosti s termínom cargo sa preto môžete stretnúť aj s kombináciou viacerých slov napr. Cargo transport, Air Cargo, Cargo insurance a pod.
02
CMR
Je medzinárodná zmluva, ktorá sa vzťahuje k rôznym právnym problémom a otázkam, týkajúcich sa prepravy nákladu prostredníctvom cestnej komunikácie. Je všeobecne rešpektovaná väčšinou európskych štátov. Často sa zamieňa s dokumentom ADR, ktorý obsahuje informácie o preprave nebezpečných látok.
03
CO-PACKING
Co-packing predstavuje činnosť logistickej spoločnosti, ktorá okrem prepravy a skladovania zaisťuje aj balenie produktov výrobcu.
04
CO-LOADING
Co-loading je nákladná doprava, pri ktorej viacero firiem alebo jednotlivcov zdiela nákladný priestor vozidla. V praxi sa často spája aj s termínom LTL (less-than-truckload). Pri co-loadingu nejde o realizáciu dopravy za pomoci Depa, ale zdieľaním priestoru a trasy. Príklad: Firma A prepravuje svoj náklad z Bratislavy do Košíc a firma B z Pezinka do Košíc. Ak náklad oboch spoločností nie je dostatočne veľký, môže byť spojený do jednej plnovozovej prepravy, vďaka čomu obe firmy znížia náklady na prepravu produkcie a tiež prispejú k zlepšeniu životného prostredia.
D
01
DEPO
Je miesto, v ktorom sa kumulujú zásielky pre potreby triedenia a distribúcie. Napr. zásielky smerované z Anglicka na Slovensko sa zhromažďujú v určenom DEPE odkiaľ sa ďalej posielajú do jednotlivých regiónov pri zachovaní maximálnej rýchlosti a efektivity prepravy.
02
DOPRAVA
Doprava je pohyb dopravných prostriedkov po komunikáciách či činnosť dopravných zariadení, ktorou sa realizuje preprava. V súvislosti s touto definíciou je potrebné vysvetliť aj pojem preprava. Preprava je teda činnosť, ktorou sa uskutočňuje cielené premiestňovanie osôb a nákladu prostredníctvom dopravných prostriedkov.
03
DOPRAVCA
Pojem dopravca je často zamienaní s pojmom prepravca. Krátky slovník slovenského pravopisu definuje oba tieto pojmy nasledovne: Dopravca – ten, kto vykonáva dopravu niečoho Prepravca – ten, pre koho sa uskutočňuje preprava (patrí tu teda odosieľateľ aj príjemca) Definovanie pojmov v doprave upravuje aj STN 01 85 00 Základné názvoslovie v doprave, v ktorej sú spomínané pojmy definované takto: Dopravca je právnická alebo fyzická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu. Norma takisto definuje pojem dopravný podnik ako právnickú alebo fyzickú osobu zaoberajúcu sa prevažne prevádzkovaním dopravy ako samostatnou činnosťou; Prepravca je súhrnný názov pre odosielateľa a príjemcu (vývozcu, exportéra; dovozcu, importéra). Ak vám vysvetlenie slovníka slovenského pravopisu nestačí, môžete sa riadiť aj definíciou podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. V zmysle § 3 ods. 1 Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu. Pojem prepravca zákon nedefinuje.
04
DTD (Door-to-door)
DTD predstavuje spôsob dodania tovaru “Od dverí k dverám”. Ide o také dodanie, pri ktorom kuriér vyzdvihne zásielku v mieste A a doručí ju priamo do cieľovej destinácie B.
E
01
EAN
EAN je označenie čiarového kódu, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou označovania tovaru. Čiarový kód nesie kľúčové informácie o produkte, vďaka čomu je možné výrobok jednoducho identifikovať. Ide o informácie o veľkosti, cene, množstve, farbe atď.
02
EOQ
EOQ predstavuje ideálny pomer množstva tovaru k výslednej cene. V logistike sa môžete stretnúť so situáciou, kedy preprava väčšieho množstva predstavuje zníženie jednotkovej ceny. EOQ identifikuje aké množstvo je pre vás najvýhodnejšie.
F
01
FRIGO
Frigo je typ vozidla, prívesu alebo návesu, ktorý je vybavený klimatizačným zariadením na prepravu tovaru citlivého na zmenu teploty. Využíva sa najmä v potravinárstve.
02
FTL (Full-truck-load)
FTL je nákladná doprava tovaru, pri ktorej je využitý celý priestor nákladného vozidla na jednu prepravu. Je priamym opakom LTL (less-than-truckload). Využíva sa napríklad pri preprave 70 paliet z bodu A do bodu B.
G
01
GPS – Global Positioning System
GPS alebo Globálny lokalizačný systém predstavuje technológiu slúžiacu na stanovenie polohy a presného času príjmača na Zemi a v priľahlom priestore. Umožňuje identifikáciu polohy 24 hodín denne, 7 dní v týždni – NONSTOP. Spočíva v spolupráci skupiny satelitov, ktoré dokážu v rádiuse niekoľkých metrov určiť presnú polohu GPS príjmača. Technológia v súčasnosti prenikla do všektých oblastí ľudského života. V doprave je využívaná najmä na lokalizáciu miest nakládky a vykládky prípadne na určenie polohy samotného prepravného prostriedku/tovaru.
02
GTIN (Global Tracking Identification Number/Global Trade Item Number)
GTIN je celosvetovo jedinečný EAN.UCC identifikačný systém, ktorý sa využíva v preprave, obchode i službách. Používa sa na unikátne označenie položiek (produktov a služieb), ktoré sú predávané, dodávané alebo skladované. GTIN dáva každému výrobku špecifické identifikačné číslo, čím poskytuje väčšiu presnosť pri jeho sledovaní. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou moderného obchodovania a logistiky.
H
01
HIGH CUBE (shipping container)
High Cube je označenie pre veľkoobjemový námorný kontajner, ktorý sa využíva na prepravu najrôznejších druhov tovaru od automobilov až po spotrebné materiály. Umožňuje organizovanú a bezpečnú manipuláciu s tovarom medzi prekládkami z lode na kamión a pod.
02
HUB
HUB je logistické centrum ktoré alokuje obrovské množstvá zásielok putujúcich z rôznych destinácií. V HUB-e sú tieto zásielky triedené, kontrolované a ďalej distribuované na miesto určenia. Sú nevyhnutnou súčasťou modernej logistiky.
03
HG/HM (Hazardous Goods, Hazardous Material)
Hazardous Goods (nebezpečný tovar) Toto označenie zahŕňa predmety alebo látky, ktoré by mohli predstavovať významné riziko pre zdravie, bezpečnosť alebo majetok. Pri preprave si vyžadujú osobitnú pozornosť a špeciálny prístup. Hazardous Material (nebezpečné materiály) Ide o tie látky alebo materiály, ktoré Ministerstvo dopravy považuje za nebezpečné. Pri ich preprave alebo skladovaní sa vyžaduje využívanie špeciálnych prostriedkov.
I
01
INTERCOMS
Incoterms predstavuje súbor vopred definovaných obchodných podmienok zverejnených Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC), ktoré sa vzťahujú k medzinárodnému obchodnému právu. Sú všeobecne využívané v medzinárodnom (cezhraničnom) obchode. Podmienky upravujú povinnosti, náklady a riziká spojené s prepravou a dodaním tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu.
02
IMPORT
Import je pohyb produktov z jednej krajiny do druhej. Často sa pod ním rozumie aj dovoz produktov do krajiny. Opakom importu je export.
03
IS (Information system)
Informačný systém je súbor opatrení pre systematický pohyb dát v organizácii. Slúži na zaistenie jasnej štruktúry plánovania, implementácie a kontroly. V doprave je nenahraditeľný.
04
INSOURCING
Insourcing je začlenenie externe zabezpečovaných služieb, procesov a činností do organizácie. Je opakom Outsourcingu, ktorý predstavuje využívanie cudzích zdrojov, služieb alebo činností pre potreby finančne výhodného fungovania firmy.
05
ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu)
ISO je sieť národných štandardizačných inštitúcií 162 krajín. Jej hlavnou činnosťou je tvorba technických noriem, ktoré majú dôležitý ekonomický a sociálny význam. Zameriava sa na priemyselné a obchodné organizácie všetkých typov, vlády a iné riadiace orgány, obchodné úrady, pre odberateľov a dodávateľov produktov a služieb vrámci verejného i súkromného sektora.
J
01
JUST IN TIME
JIT je metóda, ktorá zabezpečuje, aby boli suroviny, materiály alebo súčiastky dodávané vo vopred stanovenom čase priamo na výrobnú linku. Jeho výhoda spočíva v minimalizácii zásob a nákladov spojených so skladovaním. Využíva sa v rôznych oblastiach priemyslu – najmä v oblasti automotive. Pre každú logistickú spoločnosť sú JIT dodávky výzvou, ktorú zvládne presne podľa požiadaviek klienta len málokto.
02
JPP CIM (JPP Contrat De Transport International Ferroviare des Marchandises)
Skratka JPP CIM označuje jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru.
K
01
KPI (Key performance indicators)
Ide o také indikátory (príznaky), ktorých naplnením je splnený ciel prepravy. Príklad: Dopraviť 24 tonový náklad zo Slovenska (Bratislava) do Maďarska (Budapešť) za 6 hodín. KPI sú v tomto prípade: 24 tonový náklad, 6 hodín prepravy, Destinácia 1 (Bratislava, destinácia 2 Budapešť) Cieľ prepravy bude naplnený vtedy, keď bude tovar v požadovanom množstve a v požadovanej rýchlosti dopravený na požadované miesto.
L
01
LTL (Less then Truck Load)
LTL alebo tzv. dokládka je taký typ nákladnej dopravy, pri ktorej viacero firiem alebo jednotlivcov zdiela nákladný priestor jedného vozidla (pozri aj Co-loading)
02
LLP (Lead Logistics Provider LLP)
LLP je spoločnosť, ktorá organizuje logistické spoločnosti (tretie strany) pre potreby outsourcingu logistických činností.
03
LEAD TIME
Celkový čas, ktorý uplynie medzi doručením objednávky a jej obdržaním. Zahŕňa čas potrebný pre spracovanie, prípravu a odovzdanie objednávky spolu so samotným časom dodania.
04
LOGISTIKA
Slovenský zväz logistiky a zasielateľstva definuje logistiku takto: „Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z hľadiska uspokojenia zákazníka za najnižšieho vynaloženia prostriedkov.”